mrt 11

Corona update fiscaal

Corona update fiscaal

Op 5 maart 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën voor MKB-bedrijven enkele nieuwe goedkeuringen in verband met de coronacrisis gegeven. Hierna gaan we in op het gebruikelijk loon voor ondernemers met BV, het urencriterium voor ondernemers zonder BV en de werkkostenregeling voor werkgevers.

Gebruikelijk loon van ondernemers met BV
Onder voorwaarden kan de aanmerkelijk belangaandeelhouder het gebruikelijk loon over 2021 als volgt bepalen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C, mits B/C ≤ 0,70
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over 2021
C = de omzet over 2019

Voor deze goedkeuringen gelden de volgende drie voorwaarden.

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een B.V. voor deze werknemer gebruikmaakt van de NOW. Een eventuele uitkering op grond van de TOZO heeft geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019, 2020 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Urencriterium voor ondernemers zonder BV
Ondernemers worden geacht in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ten minste 24 uren per week aan de onderneming te hebben besteed.

Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 januari tot en met 30 juni een piek hebben in het aantal uren, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2021 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. De ondernemer kan in dat geval met behulp van zijn administratie bepalen hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Ook startende ondernemers die arbeidsongeschikt zijn, worden geacht voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 en voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming(en) te hebben besteed. De hiervoor genoemde goedkeuring voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten is van overeenkomstige toepassing.

Werkkostenregeling voor werkgevers
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.

Voor het jaar 2021 wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom net als in 2020 eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3%. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de financiële ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.